Posts Tagged etapy výroby

Projektant technológie sa zaoberá zákonitosťami výrobných procesov. neobmedzuje sa iba na jednotlivé výrobné metódy a čiastkové procesy, ale zaoberá sa požiadavkami projektu so všetkými prvkami, ktoré vplývajú na priebeh výrobného procesu. Projektovanie technológie treba orientovať na inovačné projekty výroby. Technologické procesy spracovania materiálov a polovýrobkov v strojárstve možno klasifikovať na základné druhy: Procesy delenia materiálov […]

Výrobný proces má za cieľ výrobu finálnych výrobkov. V životnom cykle každého výrobku možno vyčleniť viac periód. Prvá perióda zahŕňa cyklus “výskum-vývoj-výroba”, ktorý treba poznať pri tvorbe technológie výroby. Tento cyklus možno rozčleniť na: základný výskum, ktorý zahŕňa teoretické a objaviteľské práce – získanie nových všeobecných poznatkov, odkrytie zákonitostí, objavenie nových princípov a formulácia možností […]

Výrobný proces je súbor činností ľudí, výrobných prostriedkov a fyzikálnych procesov. Výsledkom sú rôzne druhy výrobkov. Dôležité sú tri faktory: cieľavedomá činnosť, resp. samotná práca človeka objekty výroby, polovýrobky, ktoré sa pretvárajú na výrobky (napr. stroje, mechanizmy, funkčné skupiny, uzly, súčiastky) výrobné prostriedky (stroje, technologické zariadenia, nástroje, prípravky, transportné a manipulačné zariadenia, riadiaca technika a […]

  • [ Vyhľadaj ]

      


  • [ odkazy Etarget ]  • [ Zaujímavé linky ]

    Tnx.net