7. Polovýrobky

Druh a spôsob výroby polovýrobku významne ovplyvňuje ďalšie nadväzujúce etapy výroby. Voľba racionálneho polovýrobku je záležitosťou spolupráce konštruktéra a technológa. Analýza polovýrobkov spojená s ekonomickými prepočtami je nevyhnutnou podmienkou racionálnej výroby.

Základné druhy polovýrobkov a ich triedenie:

 • tyčové materiály rôzneho profilu – vyrábajú sa s voľnými toleranciami alebo sú kalibrované
 • delený tyčový materiál – delený na potrebnú dĺžku – v mnohých prípadoch majú tyče opracované čelá a strediace otvory
 • polovýrobky kované alebo lisované
 • odliatky vyhotovené do pieskových alebo kovových foriem, alebo presným liatím
 • zvarky z plechu alebo v kombinácii s odliatymi polovýrobkami
 • kombinované výkovky a zvarky
 • lisované polovýrobky z platov

V praxi sa najviac používajú polovýrobky z valcovaného materiálu a polovýrobky tvarové.

Odliatky

majú odôvodnenie vo výrobách so špeciálnymi požiadavkami na vlastnosti výrobku (tlmenie kmitov, vysoká tuhosť) a pri zložitých tvaroch súčiastok vyrábaných vo veľkých sériách. Triedenie sa zakladá na charakteristikách odliatkov a spôsobe ich výroby.

Delia sa na:

 • odliatky bez dutín jednoduché
 • odliatky bez dutín členité
 • odliatky duté jednoduché
 • odliatky duté členité
 • odliatky duté skriňovité

Výroba polovýrobkov technológiami liatia:

Základné množstvo odliatkov sa vyrába liatím do pieskových foriem. Presnosť odliatkov sa značne zvyšuje strojovým formovaním. Mechanizácia umožňuje prechod na progresívnejšie formy liatia. Požaduje sa špecializácia lejární a rentabilné vybavovanie výkonným technologickým a transportným zariadením.

Progresívnym spôsobom riešenia ťažkostí, ktoré vznikajú pri zhotovovaní pieskových foriem je liatie do kokíl. Uplatňuje sa najmä v leteckom priemysle a pri výrobe automobilov, poľnohospodárskych strojoch… Kokilové liatie zabezpečuje vysokú kvalitu získaných polovýrobkov. Kovové formy pri dostatočnej starostlivosti zachovávajú svoje rozmery po dlhý čas, tým sa zaručuje konštantnosť rozmerov polovýrobkov.

Kovová forma sa volí vtedy, ak výroba polovýrobkov je sériová alebo hromadná. Ekonomicky je efektívne používať kovové formy vtedy, ak má séria 300 až 400 kusov pri liatí do malých foriem, 3000 až 5000 kusov pri odlievaní do stredne zložitých foriem a 8000 až 10000 kusov pri liatí do zložitých foriem.

Liatie pod tlakom sa používa v hromadnej výrobe na výrobu tenkostenných odliatkov zo zliatin neželezných kovov. Liatie pod tlakom je všeobecne hospodárne v hromadnej a veľkosériovej výrobe. Čas tuhnutia kovu pri liatí pod tlakom je krátky (sekundy).

K presnému liatiu patrí aj liatie do škrupinových foriem. Škrupinové formy na bakelitovom základe sa používajú na odliatky s hrúbkou stien 5 až 10 mm. Náklady na odliatky do škrupinových foriem sú vyššie ako na odliatky vyrobené v pieskových formách. Pevnosť je o 5 až 10% vyššia oproti odliatkom vyrobených v pieskových formách.

Zvarky

Využívajú sa v kusových a malosériových výrobách

Polovýrobky tyčové z valcovaného materiálu

Uplatňujú sa vo výrobách všetkých druhov. Pri ich použití sa vychádza z tvarov profilov.

Polovýrobky vyhotovené kovaním

Používajú sa na tvarovo zložitejšie a vysoko namáhané súčiastky.

Výkovky – voľné a zápustkové

Norma klasifikuje voľné výkovky do tried:

 1. neosadené výkovky
 2. jednostranne osadené výkovky – hriadele, pastorky
 3. obojstranne osadené výkovky – hriadele, valce, príruby
 4. dierované výkovky – ozubené kolesá
 5. výkovky s vybraním – hriadele
 6. tvarové výkovky – konzoly, ťahadlá
 7. tvarové ohýbané výkovky – konzoly, vahadlá

Zápustkové výkovky sa klasifikujú do tried na základe charakteristického tvaru výkovku:

 1. rotačné
 2. rotačné a súmerné
 3. nesúmerné
 4. súmerné výkovky pozdĺžne
 5. nesúmerne výkovky pozdĺžne
 6. s nabíjacou hlavou
 7. osobitne zložité
 8. kované v uzavretých zápustkách
 9. kované na horizontálnych kovacích strojoch

Výroba polovýrobkov technológiami tvárnenia:

Tvárnenie je najrozšírenejší spôsob výroby polovýrobkov a strojových súčiastok. Okrem úspory kovu je dôležité aj zvyšovanie produktivity práce.

Voľné kovanie sa využíva v malosériovej a kusovej výrobe. Pokrok pri voľnom kovaní zabezpečuje používanie kľukových a hydraulických lisov namiesto bucharov, používanie valcovaného materiálu namiesto ingotov, používanie manipulátorov, priípravkov, ktorými možno regulovať tečenie kovu a zmenšovať dotyk s nástrojom.

Zápustkové kovanie nahrádza voľné kovanie. Prednosť – väčšia presnosť, úspora kovu, väčšia výrobnosť. Vhodné pre výrobu polovýrobkov ľubovoľného tvaru. Kovanie v zápustkách sa skladá z etapy prípravných operácií (vplýva na rozdelenie kovu) a z etapypresného tvárnenia (celý výrobok sa zakryje pásovými plochami zápustky). Pokrok pri zápustkovom kovaní zabezpečuje vybavovanie pracovísk manipulátormi, robotmi a inými zariadeniami.

Polovýrobky vyrábané lisovaním

Triedia sa podľa použitej technológie lisovania a tvaru geometrických prvkov výlisku:

 • rôzne priamky ohraničujúce vonkajší tvar
 • zaoblenia uhlov a polomery
 • rôzne umiestnené priamkové a kruhové otvory
 • ohyby

Hlavné ukazovatele a zásady pri výbere polovýrobku:

 • funkcie súčiastky, materál, technické podmienky
 • veľkosť výrobných sérií
 • typ a konštrukcia súčiastky
 • rozmery súčiastky a výrobného zariadenia
 • požadovaná akosť polovýrobku a jej skutočné charakteristiky
 • ekonomická výhodnosť spôsobu výroby polovýrobkov

Počet komentárov: 1 k téme “7. Polovýrobky”

 1. Projektovanie výroby » Témy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Polovýrobky […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   


 • [ odkazy Etarget ] • [ Zaujímavé linky ]

  Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)
  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž
  • 2. kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality