6. Výrobky a ich analýza

Výrobky, ich množstvo, kvalita, konštrukčné a technologické a iné vlastnosti sú základnými črtami technologicko-organizačnej štruktúry výroby. Vedecko-technický pokrok pozitívne ovplyvňuje rozvoj výrobkov a vo svetovom meradle sa rozvíja súťaž o ich kvalitu. Posilňovanie vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti má účinok na to, že inovácia výrobkov vyplýva nielen z požiadaviek používateľov, ale aj nových objavov a vynálezov.

Strojárske výrobky sa klasifikujú na skupiny:

 • Finálne výrobky s určitou funkciou, napr. obrábacie stroje, tvárniace stroje, automobily, práčky, vysávače…
 • Výrobky kompletizačného charakteru, ako sú montážne skupiny alebo podskupiny, ktoré sa montujú do finálnych strojárskych výrobkov – ložiská, prevody, pohony…
 • Strojové súčiastky, ktoré sa rozdeľujú na tzv. normálie so všeobecným použitím a špeciálne súčiastky, ktoré možno použiť vo finálnych výrobkoch.

Analýza súčiastkovej základne:

 • vstupom pre analýzu je výrobný program
 • analýza určuje súhrn hodnôt určitej sortimentovej skladby a kvality výrobkov, ktoré sa majú vyrábať
 • plán výroby je záväznou konkretizáciou výrobného programu v danom období

Všeobecnú metodickú bázu analýzy súčiastkovej základne tvorí:

 1. systém opisu konštrukčných, technologických a ekonomicko-výrobných údajov
 2. systém zberu a techniky spracovania údajov
 3. systém použitia spracovaných údajov

Vstupné podklady rozboru súčiastkovej základne:

 • kusovníky, výkresy
 • výrobné postupy, plánovacia dokumentácia
 • triedniky, kódovacie pravidlá

Výsledky rozboru údajov o výrobkoch:

 • Prvá skupina – údaje o výskyte a charaktere rozdelenia súčiastok podľa parametrov
 • Druhá skupina – tvoria ju bilančné údaje, rozborom možno určiť celkovú pracnosť pre jednotlivé operácie, pre pracoviská…
 • Z časových ročných fondov pracovníkov a pracovísk možno určiť aj teoretický počet pracovníkov
 • Treťou skupinou sú údaje na stanovenie predstaviteľov súčiastkovej základne ako východiskovej bázy pre špecializáciu výroby, zavádzanie typovej a skupinovej technológie

Konkurencieschopnosť strojárskych výrobkov

Konkurencieschopnosť výrobku možno kategorizovať podľa etáp životného cyklu výrobku.

Projektové faktory – súvisia so zrýchľovaním inovačných cyklov – nároky na výskum, kapacitné možnosti podniku…

Výrobné faktory schopnosti konkurencie zahŕňajú široký okruh problémov súvisiacich so zabezpečením polovýrobkov, technologickým spracovaním, montážou a skúšaním. Prakticky všetky charakteristiky výrobku (rozmery, materiál…) vplývajú na výrobné faktory a hodnotia sa ukazovateľmi technologickosti konštrukcie.

Marketingové faktory súvisia s odbytom výrobkov – nasýtenosť trhu, dopravné, skladovacie a distribučné hľadiská…

Aplikačné faktory majú pri posudzovaní konkurencieschopnosti spravidla prioritné postavenie. Zahŕňajú komplex úžitkových vlastností výrobku zvyčajne zahrňovaných pod pojem kvalita.

Deštrukčné (ekologické) faktory, ktoré charakterizujú výrobok po ukončení jeho výroby.

Fázy objektu výroby (výrobku) a charakteristika fáz

 1. Zavedenie na trh – zisťovanie prvých reakcií zákazníkov, hodnotenie pripomienok, reklamácií, skúseností používateľov a robia sa korekcie výrobkov.
 2. Rast – vyznačuje sa rastom výroby a predaja, zabezpečený je plynulý odbyt. Technicko-ekonomické parametre sú ustálené, skončené obdobie zvýšených výrobných nákladov.
 3. Zrelosť – pri zavedenom výrobku zabezpečenom dobrou servisnou službou prejavuje prudký nárast odbytu, výrobok sa zdokonaľuje racionalizačnými a inovačnými zmenami.
 4. Nasýtenie trhu – pokles dopytu, výrobky sú morálne zastaralé a ich inovačný potenciál sa vyčerpáva. Tendencie na zníženie cien výrobku, čím sa pri zachovaní výrobných nákladov znižuje rentabilita.
 5. Pokles – útlm, ťažkosti v predajnosti sa prejavujú prudkým poklesom výroby – nasleduje zastavenie výroby.

Počet komentárov: 1 k téme “6. Výrobky a ich analýza”

 1. Projektovanie výroby » Témy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Výrobky a ich analýza […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   


 • [ odkazy Etarget ] • [ Zaujímavé linky ]

  Tnx.net