5. Postupy aplikované v projektovaní výroby

Projektant technológie sa zaoberá zákonitosťami výrobných procesov. Projektovanie treba orientovať na inovačné projekty výroby a štruktúrne premeny

Technologické procesy spracovania materiálov a polovýrobkov v strojárstve možno klasifikovať na základné druhy:

 • Procesy delenia materiálov – lámanie strihanie – uplatňujú sa vo výrobe polovýrobkov
 • Procesy spájania materiálov – zváranie, spájkovanie, spekanie, lisovanie, lepenie
 • Procesy tvarovania materiálu a polovýrobkov – tvarovanie materiálu v tekutom stave (liatím do pieskových a kovových foriem, liatie pod tlakom, liatie s vytaviteľným modelom, odstredivé liatie), tvarovanie materiálu plastickou deformáciou (kovanie, lisovanie, valcovanie), tvarovanie práškovou metalurgiou (lisovanie prášku za studena s jeho následným spekaním, lisovanie za tepla), tvarovanie rezaním materiálu (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie), tvarovanie odstraňovaním materiálu fyzikálno-chemickým úberom (elektroimpulzové a elektroiskové obrábanie, chemické obrábanie)
 • Procesy zmenou fyzikálno-chemických vlastností materiálov – tepelné spracovanie (normalizovanie, žíhanie, starnutie, kalenie), termomechanické spracovanie, chemicko-tepelné spracovanie (centrovanie, nitridovanie), galvanizovanie (poniklovanie, pochrómovanie, pokovovanie)
 • Rozmerové opracovanie súčiastok – odstraňuje vzniknuté nepresnosti tvaru, rozmerov odoberaním špeciálne ponechaného prídavku. Zabezpečuje vysokú presnosť výroby a je to najmä obrábanie rezaním
 • Procesy zmenou stavu povrchu – zlepšujú kvalitu povrchu pri zmene rozmerov a tvaru v rámci tolerančného poľa súčiastky (brúsením, honovaním, superfinišovaním, dokončovaním)

Postup projektovania sa rozčleňuje na rad čiastkových procesov. Rozlišujú tieto stupne projektovania:

 • návrh principiálnej schémy technologického procesu
 • projektovanie operácií v technologickom procese
 • detailné projektovanie technologických operácií na základe skôr získaného postupu
 • projektovanie pri strojoch s číslicovým riadením
 • v prvej etape sa uskutoční konštrukčno-technologické posúdenie výkresu vyrábanej súčiastky
 • v druhej etape sa navrhuje polovýrobok súčiastky a spôsob jeho výroby
 • ďalšia časť návrhu pozostáva z výberu metód technologického spracovania jednotlivých elementárnych súčiastok
 • vybrané technologické metódy sa ďalej prehodnocujú z hľadiska možnosti súčasného technologického spracovania
 • v nasledujúcom kroku sa venuje pozornosť výberu štruktúry operácií
 • Predchádzajúce kroky predstavujú štúdium na vytvorenie optimálneho technologického postupu, v ďalšej etape technologického postupu sa určuje sled operácií a ich detailný návrh
 • Do technologického projektu sa zahŕňajú aj etapy súvisiace s prípravou realizácie výroby

Počet komentárov: 1 k téme “5. Postupy aplikované v projektovaní výroby”

 1. Projektovanie výroby » Témy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Postupy aplikované v projektovaní výroby […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   


 • [ odkazy Etarget ] • [ Zaujímavé linky ]

  Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)
  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž
  • 2. kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality