4. Štandardizácia v projektovaní výroby

Štandardizácia technológie vychádza zo všeobecných teórií a metód štandardizácie a predstavuje proces vytvárania pravidiel zameraných na usporiadanie určenej činnosti.

Tento proces sa zakladá na dosiahnutých výsledkoch vedy, techniky a praxe a uvažuje sa aj predpokladaný ich ďalší vývoj.

Objektom štandardizačnej činnosti v strojárskej výrobe môžu byť všetky prvky štruktúry objektov strojárskej výroby.

Funkcie a systémy štandardizácie

Prínos štandardizačnej činnosti v strojárskom priemysle vo veľkej miere závisí od princípov, podľa ktorých sú jednotlivé štandardy vytvorené.

Rozvinutie štandardizácie v jednotlivých oblastiach má svoje špecifiká, majú však spoločných 9 princípov:

 1. Princíp komplexnosti štandardizácie – vyžaduje detailne a všestranne analyzovať možné väzby vytváraných štandardov alebo metód ich tvorby s poznávaním štandardov existujúcich v iných oblastiach. Druhým aspektom je požiadavka komplexnosti vo vertikálnom smere – v rôznych úrovniach hrierarchie nositeľov štandardizácie. Tretím aspektom je požiadavka komplexnosti štandardizovanosti strojových alebo technologických systémov.
 2. Princíp progresívnosti – zvýrazňuje sa tým požiadavka jednosmernosti pôsobenia. Úlohou je stanoviť neprekročiteľnú dolnú hranicu kvalitatívnych parametrov – fyzikálnych, funkčných, ekonomických… a stanoviť návod, ako túto hranicu dosiahnuť. Druhým aspektom je, že za štandard sa prijíma v danej etape vývoja tá z možných metód a spôsobov výroby, ktorá je najprogresívnejšia.
 3. Princíp účelovosti – vyžaduje sa úzka väzba medzi tvorbou a inováciou štandardov s procesmi používania štandardov v praxi. (nesmie zabiehať do samoúčelnosti).
 4. Princíp maximálnej ekonomizácie zdrojov – ústredný princíp každej štandardizačnej činnosti. Množinu zdrojov tvoria suroviny, polovýrobky, existujúce výrobné i nevýrobné stroje, nástroje, prípravky, pracovné sily, a pod. (nehmotné zdroje – potenciál vety a techniky.
 5. Princíp priority bezpečnosti pri práci – bezpečnosť je nadradená otázkam ekonomiky práce.
 6. Princíp aktívnych spätných väzieb – zvýrazňuje nevyhnutnosť aktívneho pôsobenia spätných väzieb – vnútorných, vonkajších – spájajúcich štandardizačný systém s okolím – s výrobným procesom.
 7. Princíp optimálnej kvality – z teórie riadenia kvality výroby sú známe metódy určenia optimálnej kvality produkcie v závislosti od vývoja trhu.
 8. Princíp optimálneho počtu druhov – redukcia počtu tvarových a rozmerových modifikácií výrobku
 9. Princíp jednoznačnosti – aby štandardizáciou vznikli jednoznačne interpretovateľné štandardy, ktoré v konkrétnych podmienkach určujú štandardizovaný výrobok.

  Štandardizačná činnosť má prínos, najmä:

  • Usporiadanie – mení sa stav chaosu
  • Zjednotenie – pojmov, názvov…
  • Zameniteľnosť- jednej súčiastky druhou,…
  • Usmernenie výroby – v smere najprogresívnejších metód,…
  • Ekonomizácia výroby – zvyšuje sériovosť, znižuje nároky na strojové vybavenie,…
  • Optimálna kvalita a diferenciácia výrobku. – optimum z hľadiska výrobcov aj spotrebiteľov.

  Normalizačné činnosti:

  1. Simplifikácia – cieľom je vylúčiť všetky rozdielnosti výrobkov, ktoré nie sú nevyhnutné, je to prvá metóda št. a ostatné sa modifikovali z jej základu.
  2. Typizácia – redukuje sa počet existujúcich alebo možných variantov druhov, rozmerov a tvarov na optimálny počet.
  3. Unifikácia – zlúčením viacerých variantov vzniká jeden ekvivalent.
  4. Agregátovanie – metóda stavby a využívania strojov, ktorá sa zakladá na geometrickej a funkčnej zameniteľnosti uzlov.

  DVE GENERÁCIE ŠTANDARDIZÁCIE

  1. Systém SSS (simplifikácia, štandardizácia, špecializácia) – prvá generácia vývoja štandard. Produktom epochy priemyselnej revolúcie.
  2. Systém SSA (štandardizácia, špecializácia, automatizácia) – druhá generácia vývoja štandard. Produktom epochy vedecko-technickej revolúcie.

  Štandardizácia vo výrobných procesoch:

  Skúma sa najmä:

  1. Konečná funkcia súčiastky
  2. Funkčné osobitosti súčiastky
  3. Konštrukčno-technologické osobitosti súčiastky
  4. Osobitosti použitia súčiastky

  Základnými spôsobmi štandardizácie súčiastok sú:

  • Unifikácia súčiastok
  • Normalizácia súčiastok
  • Typizácia súčiastok
  • Dedičnosť súčiastok

  Počet komentárov: 1 k téme “4. Štandardizácia v projektovaní výroby”

  1. Projektovanie výroby » Témy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

   […] Štandardizácia v projektovaní výroby […]

  Nechaj komentár

  • [ Vyhľadaj ]

    


  • [ odkazy Etarget ]  • [ Zaujímavé linky ]

   Tnx.net