3. Charakteristika projektovej činnosti

Projektant technológie sa zaoberá zákonitosťami výrobných procesov. neobmedzuje sa iba na jednotlivé výrobné metódy a čiastkové procesy, ale zaoberá sa požiadavkami projektu so všetkými prvkami, ktoré vplývajú na priebeh výrobného procesu.

Projektovanie technológie treba orientovať na inovačné projekty výroby.

Technologické procesy spracovania materiálov a polovýrobkov v strojárstve možno klasifikovať na základné druhy:

 • Procesy delenia materiálov – lámanie strihanie – uplatňujú sa vo výrobe polovýrobkov
 • Procesy spájania materiálov – zváranie, spájkovanie, spekanie, lisovanie, lepenie
 • Procesy tvarovania materiálu a polovýrobkov – tvarovanie materiálu v tekutom stave (liatím do pieskových a kovových foriem, liatie pod tlakom, liatie s vytaviteľným modelom, odstredivé liatie), tvarovanie materiálu plastickou deformáciou (kovanie, lisovanie, valcovanie), tvarovanie práškovou metalurgiou (lisovanie prášku za studena s jeho následným spekaním, lisovanie za tepla), tvarovanie rezaním materiálu (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie), tvarovanie odstraňovaním materiálu fyzikálno-chemickým úberom (elektroimpulzové a elektroiskové obrábanie, chemické obrábanie)
 • Procesy zmenou fyzikálno-chemických vlastností materiálov – tepelné spracovanie (normalizovanie, žíhanie, starnutie, kalenie), termomechanické spracovanie, chemicko-tepelné spracovanie (centrovanie, nitridovanie), galvanizovanie (poniklovanie, pochrómovanie, pokovovanie)
 • Rozmerové opracovanie súčiastok – odstraňuje vzniknuté nepresnosti tvaru, rozmerov odoberaním špeciálne ponechaného prídavku. Zabezpečuje vysokú presnosť výroby a je to najmä obrábanie rezaním
 • Procesy zmenou stavu povrchu – zlepšujú kvalitu povrchu pri zmene rozmerov a tvaru v rámci tolerančného poľa súčiastky (brúsením, honovaním, superfinišovaním, dokončovaním)

  Projektová práca sa rozdeľuje na 3 základné časti:

  • Prípravná etapa
  • Riešenie a spracovanie projektu
  • Realizácia

  Postup projektanta sa rozčleňuje na rad čiastkových procesov. Rozlišujú tieto stupne projektovania technologického procesu:

  • návrh principiálnej schémy technologického procesu
  • projektovanie operácií v technologickom procese
  • detailné projektovanie technologických operácií na základe skôr získaného postupu
  • projektovanie pri strojoch s číslicovým riadením
  • v prvej etape sa uskutoční konštrukčno-technologické posúdenie výkresu vyrábanej súčiastky
  • v druhej etape sa navrhuje polovýrobok súčiastky a spôsob jeho výroby
  • ďalšia časť návrhu pozostáva z výberu metód technologického spracovania jednotlivých elementárnych súčiastok
  • vybrané technologické metódy sa ďalej prehodnocujú z hľadiska možnosti súčasného technologického spracovania
  • v nasledujúcom kroku sa venuje pozornosť výberu štruktúry operácií
  • Predchádzajúce kroky predstavujú štúdium na vytvorenie optimálneho technologického postupu, v ďalšej etape technologického postupu sa určuje sled operácií a ich detailný návrh
  • Do technologického projektu sa zahŕňajú aj etapy súvisiace s prípravou realizácie výroby

  Počet komentárov: 1 k téme “3. Charakteristika projektovej činnosti”

  1. Projektovanie výroby » Témy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

   […] Charakteristika projektovej činnosti […]

  Nechaj komentár

  • [ Vyhľadaj ]

    


  • [ odkazy Etarget ]  • [ Zaujímavé linky ]

   Tnx.net