2. Predvýrobné etapy výroby

Výrobný proces má za cieľ výrobu finálnych výrobkov. V životnom cykle každého výrobku možno vyčleniť viac periód. Prvá perióda zahŕňa cyklus “výskum-vývoj-výroba”, ktorý treba poznať pri tvorbe technológie výroby.

Tento cyklus možno rozčleniť na:

 • základný výskum, ktorý zahŕňa teoretické a objaviteľské práce – získanie nových všeobecných poznatkov, odkrytie zákonitostí, objavenie nových princípov a formulácia možností ich využitia (teoretické práce, záverečné správy, publikácie, objavy, patenty).
 • aplikovaný výskum, ktorý hľadá a skúma využitie výsledkov teoretických a objaviteľských prác – vypracovanienových druhov výrobkov a výrobných postupov, tvorba odporúčaní a metodík, analýza informácií, výpočty, zdôvodnenia, príprava vzoriek a modelov, experimentálne práce.
 • vývojové práce (napr. v strojárstve vývojovo-konštrukčné práce) – inak môže byť konštrukčný, technologický, projektový, ekonomický, organizačný a pod. – zdokonaľovanie konštrukcií výrobkov, technologických procesov, príprava výrobnej dokumentácie, výroba prototypov a ich následné skúšanie.
 • projektová činnosť (závody, pracoviská, dielne) – projektovanie nových výrob – spracovanie plánovacej, konštrukčnej a technologickej dokumentácie na výstavbu výrobných jednotiek.
 • výstavba – nových závodov, dielní, prevádzok – včasné a kvalitné uvedeniíe výrobných kapacít do činnosti – stavebné práce, montáž technologických zariadení
 • osvojenie nových výrob (technické, výrobné a ekonomické osvojenie) – spresňovanie a zlepšovanie práce
 • výroba – výroba v plánovaných objemoch a sortimntnej skladbe – práca v podmienkach zabehanej výroby

Potrebné je poznať ciele a pracovný obsah činností v jednotlivých etapách.

Základné sú vzťahy v čase a vo finančných nákladoch. Počas cyklu, ktorý trvá viac rokov vzniká rad pracovných vzťahov a väzieb vo vnútri etáp a medzi etapami, ktoré je žiadúce synchronizovať a harmonizovať, napr. rozpracovaním sieťových grafov.

Z hľadiska práce technológa, či už pri navrhovaní technologických postupov, alebo pri projektovaní pracovísk a pri realizácii, je potrebné zhromažďovať informácie o cykle “výskum-vývoj-výroba” s orientovaním sa na konkrétne súčiastky, uzly a stroje a využívať informácie podľa zadania úlohy.

Aplikovaný výskum a vývojové práce prinášajú nové alebo zdokonalené materiály, výrobky, technologické procesy a pod. Vývojové inžiniersko-technické práce sú jedným z najdôležitejších etáp cyklu. Od časových intervalov a od kvality práce v tejto etape závisí úroveň a komplexnosť novej techniky. Samotná výroba, jej technika, technológia a organizácia majú odzrkadľovať nielen pokrok vo vede, ale aj pokrok v konštrukčných a projektových riešeniach.

Do predvýrobných etáp výroby strojárskych výrobkov sa zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 1. Zostavenie principiálnej schémy práce strojárskeho výrobku
 2. Teoretické rozpracovanie funkčného poslania strojárskeho výrobku a stanovenie jeho pracovnej funkcie
 3. Spracovanie konštrukčnej schémy
 4. Určenie pracovných síl, teplôt a parametrov, vykonanie základných funkčných prepočtov
 5. Vytvorenie konštrukčných makiet, prepočítanie a navrhnutie rozmerov súčiastok, voľba materiálov pre súčiastky so zreteľom na podmienky práce pri plnení funkčných úloh s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu, spoľahlivosť a životnosť.
 6. Určenie východiskového a konečného stavu materiálov vybraných pre súčiastky strojárskeho výrobku
 7. Spresnenie rozmerov súčiastok, prepočet rozmerových obvodov a stanovenie rozmerových tolerancií
 8. Projektovanie technológie výroby skúšobného prototypu
 9. Projektovanie a výroba tzv. nultého náradia
 10. Vyhotovenie skúšobného prototypu
 11. Skúšky a štúdia na skúšobnom prototype
 12. Spresnenie konštrukcií, rozmerov a tolerancií, spresnenie technologických postupov na základe výsledkov skúšok a štúdií na prototype
 13. Výroba skúšovných sérií na základe spresnených technologických postupov, rozmerov a konečnej špecifikácie materiálov súčiastok
 14. Skúšky výrobkov nultej série
 15. Zostavenie technických podmienok na preberanie súčiastok a výrobku do celku
 16. Spracovanie výkresov a technologických postupov na sériovú výrobu nového strojárskeho výrobku so zreteľom na podmienky vyrábajúceho závodu
 17. Návrh a výroba náradia pre sériovú výrobu
 18. Zavedenie sériovej výroby a jej zabezpečenie

Predvýrobné etapy sa realizujú v technickej príprave výroby. Technická príprava výroby (TPV) je súbor vzájomne spojených činností realizovaných vo výrobnom podniku, ktorých cieľom je pripraviť technicky a ekonomicky účelne a efektívne riešenie výrobkov, technológií, projektov výrobných systémov, organizácie a prevádzkovania výrob v súlade s požiadavkami trhu a s vlastnými ekonomickými i mimoekonomickými cieľmi firmy v súlade s jej kapacitnými a technologickými možnosťami.

Predmetom TPV môže byť nový ako aj upravovaný výrobok a jeho výroba.

Príprava výroby môže mať charakter:

 • vývojový, spojený so vznikom nových výrobkov
 • prevádzkový, spojený so zlepšením a zmenami výrobkov

Vzhľadom k rozsahu činností dochádza metodicky, prakticky a organizačne k následnému členeniu TPV:

 • konštrukčná príprava výroby
 • technologická príprava výroby
 • projektová príprava výroby (technologické projektovanie)

Počet komentárov: 1 k téme “2. Predvýrobné etapy výroby”

 1. Projektovanie výroby » Témy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Predvýrobné etapy výroby […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   


 • [ odkazy Etarget ] • [ Zaujímavé linky ]

  Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)
  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž
  • 2. kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality