16. Riešenie rozmiestňovacích problémov vo výrobe

Zonálne a priestorové hľadiská projektovania výrobných systémov – pri projektovaní výrobných systémov sa venuje zvýšená pozornosť otázkam funkčných a priestorových vzťahov. Tie vyúsťujú do spracovania dispozičného riešenia, resp. priestorového riešenia. Zonálne a priestorové štúdie sú dôsležité pre automatizované pracoviská a systémy, kde vzniká vysoká priestorová koncentrácia výrobných funkcií.

Funkčné a priestorové zóny pracoviska vo výrobných systémoch

Zóna – ohraničený priestor, v ktorom prebieha určitá funkčná činnosť, resp. celý výrobný proces.

Subzóna – ohraničený priestor v rámci zóny, v ktorej prebieha iba určitá elementárna funkčná zložka výrobného procesu (manipulácia s nástrojom, meranie a pod.), resp. v ktorom sa nachádza niektorý z prvkov pracoviska.

Pri podrobnejšom skúmaní sa javí účelné analyzovať na technologických pracoviskách ako funkčné a priestorové zóny:

 • technologickú zónu ako priestor, v ktorom sa vykonávajú technologické operácie na výrobkoch
 • manipulačnú zónu ako priestor, v ktorom sa vykonávajú manipulácie (operačné a medzioperačné) s výrobkami, nástrojmi a odpadom
 • riadiacu zónu ako priestor, v ktorom sa vykonávajú riadiace operácie
 • zónu obsluhy ako priestor, v ktorom sa vykonáva nastavovanie, údržba, opravy a pod.

Dispozičné riešenie výrobných pracovísk a výrobných systémov

Na základe algoritmu kombinácie vznikajú základné varianty usporiadania výrobného pracoviska:

 • Výrobné prostriedky a operátor majú stále miesto – tento prípad je typický pre väčšinu pracovísk v strojárskej výrobe (klasická jednostrojová obsluha) – najpoužívanejší.
 • Všetky prvky pracoviska sú pevné – ide o prípad, keď sa na jednom stroji vykonávajú všetky operácie – pracoviská s NC obrábacími centrami a automatmi.
 • Pevné miesto majú iba výrobné prostriedky – pracoviská s viacstrojovou obsluhou.
 • Pevné miesto majú výrobné prostriedky a výrobky – viacstrojová obsluha NC obrábacích centier a automatov.
 • Pevné miesto má iba robotník – ojedinelý prípad strojových karuselov, kde niekoľko strojov umiestnených na otočnej platni sa otáča.
 • Pevné miesto má iba výrobok – výroba ťažkých rozmerných objektov.
 • Pevné miesto má výrobok a obsluha.
 • Všetky prvky pracoviska sú pohyblivé.

Priestorové rozmiestnenie výrobných zariadení na pracovisku ovplyvňuje viaceré činitele. Z nich najvýznamnejšie sú:

 • minimálne dopravné cesty
 • minimálne odkladacie a pomocné plochy
 • výhodnosť manipulačných operácií
 • rešpektovanie základných stavebných podmienok (rozvody energie, osvetlenie, nosnosť podláh a pod.)

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   


 • [ odkazy Etarget ] • [ Zaujímavé linky ]

  Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)
  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž
  • 2. kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality