10. Obnova a výber výrobných zariadení

Výroba objektov výroby (polovýrobku, súčiastky, uzla a pod.) sa môže vykonať na veľkom počte rôznych výrobných strojov a zariadení, ktoré sa navzájom odlišujú technologickou metódou a štruktúrou, technickými a prevádzkovými parametrami.

Výber výrobných strojov pre technologický postup alebo technologický projekt sa v praxi často spravidla rieši iba približne, najčastejšie intuitívne. S ohľadom na veľký počet premenných parametrov, s ktorými sa pri výbere výrobného zariadenia uvažuje, je potrebné využívať výpočtovú techniku a metódy rozhodovania podľa heuristických postupov.

Osobitným problémom je obnova výrobných zariadení s ohľadom na ich fyzické a morálne opotrebovanie. Okrem výberu typu zariadenia je potrebné riešiť aj optimálny čas, v ktorom sa obnova realizuje.

Metóda výberu výrobných zariadení

Je potrebné si ujasniť celkovú koncepciu technológie výroby. Stupeň detailizácie technológie závisí od toho, či výber výrobných zariadení sa robí:

 • Pri zostavovaní technologického postupu v existujúce výrobe
 • Pri riešení technologického projektu novej alebo rekonštruovanej, resp. modernizovanej výroby
 • Pri obnove výrobných zariadení

Je potrebné uvažovať vstupné údaje pri výbere výrobných zariadení a to:

 • Výrobný program a objem výroby
 • Určenie metód a štruktúr technologického spracovania, manipulácie a riadenia
 • Technologicko-organizačnú štruktúru výroby, špecifikovanú najmä sériovosťou, stupňom automatizácie a pružnosti

Pri kategórii priemyselných robotov a iných manipulačných zariadení pri ich priraďovaní sa vychádza z charakteru toku materiálu, nadväznosti na technologické zariadenia, flexibility a stupňa automatizácie.

Pri kategórii riadiacich zariadení sa vychádza z hierarchie riadiacich funkcií a nadväznosti na manipulačné zariadenia.

Osobitný prístup si vyžaduje, ak jednotlivé výrobné zariadenia budú súčasťou výrobných komplexov, najmä:

 • Výrobných liniek
 • Integrovaných výrobných úsekov
 • Pružných výrobných systémov
 • Robotizovaných systémov
 • Integrovaných výrobných zoskupení riadených počítačom

Obnova výrobnej základne

So zvyšovaním inovačnej úrovne výroby vznikajú problémy súvisiace s optimálnym využívaním výrobných prostriedkov, ich modernizáciou a postupnou obnovou.

Potrebné je optimalizovať protiklady medzi prehnanou preventívnou modernizáciou a obnovou, ktorá zaručuje stopercentnú bezporuchovosť, nízke prevádzkové náklady, vysokú výrobnosť a medzi oneskoreným riešením problému spojeným so stratami, narastajúcimi nákladmi na obsluhu a údržbu zastaralých výrobných prostriedkov a systémov.

Riešenie stanovenia optimálneho času používania výrobných prostriedkov a systémov vyplýva zo všeobecných štádií ich využívania počas ich životnosti.

Je potrebné rozlišovať:

 • Začiatočné obdobie, v ktorom výrobné prostriedky a systémy majú konštantné východiskové technické, technologické a ekonomické parametre
 • Obdobie využívania, počas ktorého sa stav výrobných prostriedkov a systémov v závislosti od času, resp. od počtu vyrobených výrobkov mení lineárne
 • Obdobie používania výrobných prostriedkov a systémov, počas ktorého sú opotrebované časti obnovované výmenou a opravami, resp. sú modernizované za účelom zlepšenia prevádzkových a iných vlastností
 • Obdobie zvyšujúcich sa nákladov na prevádzku výrobných prostriedkov a systémov
 • Obdobie, keď sa prevádzkové vlastnosti výrobných prostriedkov a systémov vyčerpajú, odstavujú sa z prevádzky a realizuje sa jeho zvyšková hodnota
 • Výpočet optimálneho času pre začatie modernizácie, resp. obnovy, zohľadňuje ekoekonomické hľadiská.

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   


 • [ odkazy Etarget ] • [ Zaujímavé linky ]

  Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)
  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž
  • 2. kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality